innerpicbanner
home > فرایندها > سنگ زنی
فرایندها/سنگ زنی

سنگ زنی

در حین کارکرد قطعات داغ توربین، صدمات مختلفی نظیر ترک ، اثر برخورد شی خارجی ، شکستگی ، کنده شدگی، خوردگی و دفرمگی در قطعات بوجود می آیند.
در فرایند بازسازی چند مرحله عملیات سنگ زنی برای حذف خسارات فوق و نیز تنظیم ابعاد نهایی قطعات توسط ابزارهای بادی سمباده زنی ، سنگ زنی و برشکاری انجام می شود.