innerpicbanner
home > فرایندها > جوشکاری
فرایندها/جوشکاری

جوشکاری

جوشکاری برای بازسازی نواحی از دست رفته قطعات داغ توربین و نیز برخی اتصال ها مورد استفاده قرار می گیرند. از آنحاییکه بیشتر قطعات فوق از سوپرآلیازهای استحکام بالا با قابلیت جوشکاری پایین و عناصر با میل ترکیبی بالا با اکسیژن ساخته می شوند، تکنیک های جوشکاری ویژه ای برای دستیابی به جوش با خواص مورد نظر مورد نیاز می باشند.
در شرکت قطعات توربین شهریار عمدتاً از روش جوشکاری TIGو MIG و جوش نقطه ای برای بازسازی قطعات استفاده می گردد. جوشکاری پره های متحرک به دلیل حساسیت بالا در محفظه گاز محافظ انجام می شود.