innerpicbanner
home > فرایندها > تمیزکاری
فرایندها/تمیزکاری

تمیزکاری

در ابتدای فرایند بازسازی، برداشتن پوشش کهنه و زوال یافته قدیمی الزامی است. این عمل با ترکیبی از
ماسه پاشی و اسید شویی انجام می گیرد. برای پوشش های مختلف محلول های اسید مخصوص تحت شرایط کنترل شده استفاده می شوند.
در طول فرایند بازسازی نیز و طی چندین مرحله عملیات تمیزکاری بر روی قطعات انجام میشود.
فرایندهای تمیزکاری که در شرکت قطعات توربین شهریار مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
- ماسه پاشی با اکسید آلومینیوم
- چربی زدایی با بخار
- تمیزکاری با اولتراسونیک
عملیات تمیزکاری مناسب یکی از فاکتورهای کلیدی در دستیابی به کیفیت مناسب در فرایندهایی نظیر پوشش دهی ، جوشکاری و بازرسی هاست.